EAI Analysis

CSR INTERNSHIP PLATFORM

  • สานพลังประชารัฐ - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - พัฒนาคุณภาพคน - ลดความเหลื่อมล้ำ

  • CSR INTERNSHIP PLATFORM CSR - Internship Project for Opportunities ความเป็นมา (Background) CSR- Internship Project for Opportunities (CSR-IPO) เป็นโครงการเพื่อสร้างโอกาสที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับความหวังของนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายในการเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้

CSR / CSV

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN+3 Social Entrepreneurs in Action" การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN+3 Social Entrepreneurs in Action" ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

  • แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ส่วนที่ 1 : กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับประเทศ • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) • กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี •Thailand 4.0 ส่วนที่ 2 : ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส

EAI Clips

Infographic